Regulamin stanowiący integralną część umowy

 

I. Wstęp

1. Użyte w umowie i regulaminie określenia oznaczają:

a) Usługodawca – Euro Invest Group Marcin Zdziechowski i Tomasz Skalski Spółka Jawna, 

90-664 Łódź, ul. Żeligowskiego 43a/4, NIP 727-274-74-32.

b) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa zawierająca z Usługodawcą umowę.

c) Użytkownik – osoba fizyczna, która podpisuje w imieniu i na rzecz Usługobiorcy umowę i/lub jest osobą upoważnioną przez Usługobiorcę do kierowania najętym pojazdem typu kamper.

2. Uprawnionymi do kierowania pojazdem są wyłącznie Usługobiorca lub Użytkownik.

 

II. Usługobiorcą może zostać:

1. Osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na prowadzenie pojazdów mechanicznych od minimum 3 lat – kategorii B.

c) nie jest pozbawiona mocą orzeczenia sądu prawa prowadzenia pojazdów.

d) wobec której nie toczy się postępowanie, które mogłoby doprowadzić do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

e) przedstawi Usługodawcy dwa dokumenty tożsamości (w tym prawo jazdy). 

f) minimalny wiek Usługobiorcy i Użytkownika 25 lat.

[W sytuacji, gdy Usługobiorca nie jest jednocześnie Użytkownikiem wymagania wskazane w punktach a - f muszą zostać spełnione także w stosunku do Użytkownika]

2. Osoba prawna lub spółka osobowa, która:

a) przedstawi aktualny odpis z KRS.

b) przedstawi pełnomocnictwo do zawarcia umowy przez osobę, która spełnia warunki wymienione w punkcie 1 a)-f) dla Użytkownika.

 

III. Usługobiorca zobowiązuje się:

1. Używać wynajęty pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami zawartej umowy.

2. Zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu i/lub instrukcji wyposażenia turystycznego, jeśli zostało wynajęte.

3. Nie pozostawiać w wynajętym pojeździe związanych z nim dokumentów, a także kluczyków.

4. Zapoznać się z warunkami załączonej polisy ubezpieczeniowej pojazdu, a w szczególności jej ważności w okresie użytkowania przedmiotowego pojazdu. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania warunków załączonej polisy ubezpieczeniowej pojazdu.

5. Używać wynajęty pojazd wyłącznie na terytorium państw objętych ubezpieczeniem wynajętego pojazdu.

6. Nie dokonywać w wynajętym pojeździe żadnych zmian i modyfikacji.

7. Nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą podroż, a także innych zdarzeń drogowych w wyniku których pojazd został uszkodzony, powiadomić telefonicznie Usługodawcę pod nr tel. +48 514 809 292 lub wysłać e-mail na adres kontakt@kamperylodzkie.pl. Informację taką należy przekazać niezwłocznie tzn. nie później niż 12 godzin od zaistniałej sytuacji. Każde zdarzenie drogowe, w którym pojazd uległ uszkodzeniu należy zgłosić na infolinii ubezpieczyciela i zastosować się do jego wskazówek oraz poinformować policję.

8. W trakcie użytkowania pojazdu Usługobiorca zobowiązany jest dbać o jego stan techniczny, polegający przede wszystkim na uzupełnianiu paliwa, płynów eksploatacyjnych (oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego i płynu do spryskiwaczy, płynu Adblue) utrzymywaniu prawidłowego ciśnienia w oponach i sprawdzaniu działania świateł. Pojazd wydawany Usługobiorcy jest sprawny technicznie, z pełnym bakiem i uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi.

9. W przypadku dłuższego postoju powyżej 24 godzin, a w szczególności postoju całonocnego Usługobiorca zobowiązany jest nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru, tzn. zaleca się, aby pojazd był pod opieką Usługobiorcy, zaparkowany w miejscach bezpiecznych, strzeżonych (kempingi, parkingi strzeżone, parkingi monitorowane). Niedozwolone jest pozostawianie pojazdu bez nadzoru w miejscach potencjalnie zagrożonych kradzieżą lub dewastacją.

10. Przestrzegać w pojeździe zakazu: palenia art. tytoniowych, e-papierosów, itp.; smażenia/gotowania potraw o intensywnych zapachach w tym ryb.  Usługobiorca dopełni wszelkich starań, aby pojazd w trakcie zwrotu był wolny od obcych trwałych zapachów, które są trudne do usunięcia.

11.Usługobiorca zobowiązuje się stosować chemię do toalet i papier toaletowy wyłącznie dedykowany dla pojazdów typu kamper.

12. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wynajętego pojazdu Usługobiorca zobowiązuje się zawiadomić na miejscu zdarzenia policję w celu sporządzenia stosownego protokołu dotyczącego okoliczności zajścia / zdarzenia oraz zawiadomić Usługobiorcę i przekazać mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia.

13. Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości pojazdu tj. 120 km/h.

14. Nie wpuszczać do wnętrza pojazdu jakichkolwiek zwierząt w tym: psów, kotów.

15. Postanowienia tego punktu stosuje się odpowiednio do Użytkownika.

 

IV. Odpowiedzialność Usługobiorcy 

1. W przypadku odmowy pokrycia przez Ubezpieczyciela szkody powstałej z winy Usługobiorcy, wykraczającej poza Ogólne Warunki Ubezpieczenia, polegającej na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu bądź kradzieży pojazdu z kluczykami i/lub dokumentami Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania pokrywającego koszty naprawy lub przywrócenia stanu poprzedzającego pojazdu. Wysokość odszkodowania ograniczona jest wartością pojazdu w dniu powstania szkody/kradzieży. Odszkodowanie wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia wezwania do jego zapłaty przez Usługodawcę.

2. Usługobiorca zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku eksploatacji pojazdu w sposób, który narusza warunki ubezpieczenia, regulaminu, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, powstałe w wyniku udostępnienia pojazdu osobom trzecim.

3. W przypadku powstania szkody Usługobiorca pokrywa w całości kwotę o jaką zostało zmniejszone odszkodowanie, jeżeli zostało ono zmniejszone w wyniku wykrycia, że osoba kierująca wynajętym pojazdem przekroczyła dopuszczalną prędkość lub w inny sposób przyczyniła się do powstania szkody.

4. W przypadku kradzieży wynajętego pojazdu wraz z dokumentami i/lub kluczami Usługobiorca pokrywa koszty utraty pojazdu w całości.

5. W przypadku zatrzymania wynajętego pojazdu przez organy ścigania, celne albo podatkowe w związku z popełnieniem przez Usługobiorcę lub Użytkownika przestępstwa lub wykroczenia, Usługobiorca ponosi wszelkie związane z tym koszty, w tym w szczególności zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za opóźnienie w obowiązku zwrotu pojazdu w wysokości wskazanej w punkcie IX.1 regulaminu.

 

V. Usługodawca

1. Zawiera umowę za pośrednictwem upoważnionego do tego reprezentanta.

2. Świadczy usługę turystyczną.

3. Oddaje do używania Usługobiorcy pojazd opisany w umowie w stanie dobrym, czystym i z pełnym bakiem paliwa, co dodatkowo jest opisane w protokole zdawczo-odbiorczym.

4. Oświadcza, że pojazd oddany do używania Usługobiorcy znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację.

5. Zapewnia wymagane przepisami prawa wyposażenie pojazdu.

6. Nie odpowiada za naruszenia przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne i mandaty nałożone na Usługobiorcę, które Usługobiorca zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie. W przypadku wezwania przez odpowiednie służby, Usługodawca przekaże dane Usługobiorcy.

 

VI. Zadatek i opłaty

1. Usługobiorca celem rezerwacji usługi turystycznej w uzgodnionym terminie dokonuje wpłaty uzgodnionego zadatku w momencie potwierdzenia rezerwacji. W przypadku zawarcia umowy, zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny.

2. Kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Usługobiorca zrezygnuje na 14 dni (w sezonie wysokim) oraz na 3 dni (w sezonie niskim)  przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi. 

3. W przypadku nie dojścia do skutku umowy z winy Usługodawcy, wpłacony zadatek podlega zwrotowi w terminie 10 dni. 

4. W dniu zwrotu pojazdu Usługobiorca jest zobowiązany zapłacić wszelkie ewentualne opłaty dodatkowe, kary i należności, wynikające z postanowień umowy lub regulaminu

5. W szczególnych przypadkach Usługodawca i Usługobiorca mogą ustalić inne zasady i terminy płatności.

 

VII. Kaucja 

1. Wysokość kaucji jest każdorazowo określana w umowie.

2. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych kosztów Usługodawcy spowodowanych przez Usługobiorcę.

3. Usługobiorca wpłaca kaucję przelewem na konto Usługodawcy przed rozpoczęciem usługi.

4. Kaucja zostaje rozliczona – zwrócona w całości lub części w ciągu 14 dni od zdania pojazdu i dodatkowego wyposażenia.

5. W przypadku powstania szkody wynajętego pojazdu kaucja zostanie zatrzymana do czasu likwidacji szkody w całości.

6. W szczególnych przypadkach Usługodawca i Usługobiorca mogą ustalić inne zasady i terminy płatności.

 

VIII. Opłaty dodatkowe

1. Opłata serwisowa – dokładne mycie i sprzątanie pojazdu po okresie realizacji usługi turystycznej, sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych i paliwa, jedna butla z gazem, jedna butelka płynu do toalety chemicznej, cztery rolki papieru do toalety chemicznej, przeszkolenie z zakresu obsługi pojazdu, napełnienie zbiornika wodą, opróżnienie zbiornika na brudną wodę, parkowanie samochodu klienta – zgodnie z ustaleniami. 

2. Opłaty potrącane z kaucji:

a) Opłata za zwrot pojazdu z pozostawionymi w nim nieczystościami – fekaliami – 500 złotych brutto.

b) Opłata za złamanie zakazu palenia art. tytoniowych, e-papierosów, itp.; – 2000 złotych brutto. 

c) Opłata za złamanie zakazu smażenia/gotowania potraw o intensywnych zapachach w tym ryb – 700 złotych brutto. 

d) Opłata za zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa niż w chwili wydania – 50 złotych za usługę plus cena za każdy litr paliwa x ilość litrów niezbędnych do pełnego zatankowania baku pojazdu przez Usługobiorcę.

e) Zniszczenie tapicerki na łóżkach lub fotelach, zniszczenie materaca – od 2000 złotych brutto, 

f) Pranie poplamionej tapicerki – od 50 złotych brutto (zależy od stopnia zabrudzenia),

g) Opłata manipulacyjna za wykroczenie drogowe lub nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania dotycząca korespondencji z urzędami – 100 złotych brutto.

h) Zniszczenie lub utrata wyposażenia kampera, w tym wyposażenia dodatkowego– cena nabycia identycznego wyposażenia lub innego o zbliżonej jakości i funkcji. 

i) pozostałe opłaty ustalane indywidualnie

3. W przypadku gdy wysokość kar umownych jest wyższa od wpłaconej kaucji, Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 5 dni od daty odebrania wezwania do zapłaty kierowanego na adres podany w umowie. W przypadku dwukrotnej awizacji, przyjmuje się, że przesyłka została odebrana przez Usługobiorcę. 

4. Wskazane powyżej opłaty lub zryczałtowane kary nie ograniczają możliwości Usługodawcy do dochodzenia od Usługobiorcy dodatkowego odszkodowania w sytuacji, gdy poniesione szkody przewyższą wartość zastrzeżonej kary lub ustalonej opłaty.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zgłoszenia Usługobiorcy usterek i szkód powstałych w trakcie użytkowania pojazdu w terminie do 4 dni roboczych po dniu zwrotu pojazdu Usługodawcy.

 

IX. Kara umowna

W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie Usługobiorca zapłaci karę umowną za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w zwrocie pojazdu w wysokości trzykrotności umówionego wynagrodzenia za każdy dzień świadczenia usługi turystycznej. Kary umownej nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w punkcie III.7 regulaminu.

 

X. Czas trwania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony każdorazowo wskazany w umowie.

2. Umowa może zostać przedłużona wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy, na wniosek Usługobiorcy złożony najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia usługi turystycznej. W razie braku stosownego powiadomienia Usługodawca ma prawo naliczyć za okres dalszego korzystania z pojazdu karę umowną w wysokości wskazanej w punkcie IX.1 regulaminu.

3. Okresem rozliczeniowym jest doba, liczona od chwili rozpoczęcia świadczenia usługi turystycznej.

4. O ile nie zachodzi przypadek wskazany w punkcie 2. powyżej (naliczenie kary umownej) przekroczenie czasu trwania umowy skutkuje koniecznością zapłaty wynagrodzenia za każdą kolejną rozpoczętą dobę w wysokości zgodnej ze stawką dobową wskazaną w Umowie.

 

XI. Zwrot pojazdu

1. Usługobiorca dokonuje zwrotu pojazdu w wyznaczonym w umowie terminie.

2. Wydanie pojazdu następuje do godz. 16:00, zwrot pojazdu następuje do godz. 11:00. Termin może ulec zmianie wyłącznie po uzgodnieniu z Usługodawcą. 

3. Usługobiorca dokonuje zwrotu pojazdu w biurze Usługodawcy (ul. Wschodnia 21, 95-054 Ksawerów) lub w innym miejscu obustronnie uzgodnionym najpóźniej w dniu i o godzinie określonej w umowie.

4. Usługobiorca dokonuje zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym, czysty wewnątrz i na zewnątrz wraz dokumentami, kluczykami oraz z wyposażeniem z nim wydanym.

5. Usługobiorca dokonuje zwrotu pojazdu z pełnym bakiem paliwa. 

6. Po zbadaniu oddawanego pojazdu, Usługodawca dokonuje jego odbioru protokołem odbioru pojazdu. W protokole odbioru Usługodawca określa stan oddawanego pojazdu wraz z wyposażeniem oraz ilością paliwa w baku.

7. W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji Usługobiorca zapłaci Usługodawcy odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Usługodawcę szkody. Odszkodowanie zostanie w pierwszej kolejności pokryte z wpłaconej przez Usługobiorcę kaucji.

8. Brak zwrotu pojazdu w wyznaczonym terminie bez skutecznego, oficjalnego porozumienia z Usługodawcą zostanie uznana za kradzież i zostanie zgłoszona odpowiednim organom ścigania.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ceny zawarte w umowie i regulaminie są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych.

2. Usługobiorca oraz Użytkownik gwarantują, że podane do umowy dane i oświadczenia są zgodne z prawdą.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na ustalenie tożsamości Usługobiorcy przez Usługodawcę przez okazanie dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz prawo jazdy.

4. W kwestiach nieuregulowanych w umowie i regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Umowę wraz z regulaminem stanowiącym jej integralną część sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Usługobiorcy i Usługodawcy.

6. Niniejszy regulamin oraz umowa podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikłe w związku z umową będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

7. Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna.

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych,

dla których administratorem danych jest

Euro Invest Group Marcin Zdziechowski i Tomasz Skalski Spółka Jawna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Euro Invest Group Marcin Zdziechowski i Tomasz Skalski Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 43a/4, 90-664 Łódź, tel.: +48 (42) 661 27 87,  fax: +48 (42) 637 15 04, e-mail: kontakt@eig.net.pl 

2. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy świadczenia usługi turystycznej. 

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– sporządzania ofert, wykonania umowy świadczenia usługi turystycznej – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

2. Sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;

3. Ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niepodpisanie umowy świadczenia usługi turystycznej. 

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

2. Sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

3. Usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

4. Ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

5. Wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;

6. Cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne.